(JI2479-WH)

-->
SKU JI2479-WH
Barcode # JI2479
Brand Real
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.300m
Shipping Cubic 0.006000000m3